Uğur ALBAYRAK Mali Müşavir

Uğur ALBAYRAK Mali Müşavir

VERGİ VE SGK BORÇLARINDA YENİDEN YAPILANDIRMA DÖNEMİ BAŞLADI

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA Kİ 7256 SAYILI KANUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ.

BU DEFA MATRAH ARTTIRIMI, KASA AFFI VE İŞLETME KAYITLARIN DÜZETİLMESİ GİBİ HÜKÜMLER YOK.

11.11.2020 gün ve 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Yasası; Cumhuriyet yönetimi döneminde kabul edilmiş 37’nci vergi affıdır.

 Son dönemlerde çıkan 6736, 7020 ve 7143 sayılı Yapılandırma kanunlarındaki Matrah Artırımı, Kasa Affı, Stok Düzenlemesi, İşletme Kayıtlarının düzeltilmesi gibi hükümler 7256 sayılı kanunda yok.

7256 sayılı kanun genel olarak amme alacaklarının yeniden yapılandırılması, Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu dahil bazı kanunlarda yeni düzenlemeler yapılması, bazı kanunlardaki sürelerin uzatılması ve Yurt dışındaki varlıkların yurda getirilmesi (kısmi varlık barışı) getirmektedir.

Dünya genelinde meydana gelen Covid19 ve diğer gelişmeler gösteriyor ki Dünya da bütün ülkeler ekonomik sıkıntı içindeler.  Türkiye olarak bizde bu sıkıntılardan nasibimizi almaktayız. Bu bağlamda Devletin ekonomik kaynak sıkıntısı içinde olduğu bu süreçte gelirlerini biran önce tahsili yollarına başvurması kuvvetle muhtemeldir. Bu nedenle Kamuya borcu bulunan vatandaşlarımızın borçlarını 7256 sayılı kanuna göre yapılandırarak ödemeleri, kendileri açısından hem ekonomik olarak daha avantaj sağlamaları hem de yapılandırma süresi bittikten sonra devletin diğer tahsil yolları (icra vs) ile karşı karşıya kalmamaları açısından  önemlidir. 

   BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE İLGİLİ HUSUSLAR

− Yeniden yapılandırmaya konu olacak alacakların vadesi, 31 Ağustos 2020 tarihi dikkate alınarak belirlenmiştir.

− Yasa hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların; 31 Aralık 2020 tarihine kadar ilgili idareye başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

I-  GELİR İDARESİNCE TAHSİL EDİLEN KESİNLEŞMİŞ ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI :

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, il özel idarelerine ve belediyelere bağlı tahsil daireleri tarafından

Takip ve tahsil edilen alacaklardan bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla (bu tarih dâhil);

a.  Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan vergilerin ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer'i amme alacakları yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmemiş alacağın sadece fer'i alacaktan ibaret olması hâlinde feri alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranlan esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla vergilere bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer"i amme alacakları ile aslı bu Kanunun yayımı tarihinden önce ödenmiş olanlar dâhil olmak üzere asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları ve bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamının,

b.  Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş vergi cezaları ile iştirak nedeniyle kesilmiş vergi cezalarının %50'si ve bu tutara gecikme zammı yerine, bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ- ÜFE aylık değişim oranlan esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmemiş alacağın sadece gecikme zammından ibaret olması hâlinde gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranlan esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaların kalan %50'sinin ve bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamının,

c.  Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve bu Kanunun l’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi kapsamında olan idari para cezaların tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i amme alacakları yerine, bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ- ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmemiş alacağın sadece fer'i alacaktan ibaret olması hâlinde fer'i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranlan esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaya bağlı fer'ilerin tamamının,

ç) Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve yukarıdaki bentlerin dışında kalan asli amme alacaklarının ödenmemiş kısmının tamamı ile bu alacaklara bağlı faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer 'i amme alacakları yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmemiş alacağın sadece fer'i alacaktan ibaret olması hâlinde fer'i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranlan esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla uygulanan faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i amme alacaklarının tamamının.

d)  20/2/2008 tarihli ve 5736 sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanunun l’inci ve 2’nci maddeleri gereğince ödenmesi gerektiği hâlde bu Kanunun yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan tutarların bu madde kapsamında ödenmesi hâlinde 5736 sayılı Kanun gereğince hesaplanan binde iki oranındaki faiz alacaklarının tamamının,

tahsilinden vazgeçilir

II- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARI

Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ise ilk taksitinin ise 28 Şubat 2021 (bu tarih dahil) tarihine kadar, diğer taksitlerinin ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler halinde azami on sekiz eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir.

− Yeniden yapılandırılmış borçların ilk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi koşulana bağlı olarak fer’i alacaklar yerine hesaplanan Yİ-ÜFE tutarlarının %90’ının tahsilinden vazgeçilirken, ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde ise Yİ-ÜFE tutarında %50 indirim yapılacaktır.

İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir.

III- BELEDİYE ALACAKLARI;

Belediyelerin alacak/borçlarının yapılandırılması konularında bazı özel düzenlemeler getirilmiştir.

Hizmet karşılığı alınması gereken ücret alacakları; su, atık su ve katı atık bedelleri de özel olarak Kanun kapsamına alınmış, Emlak Vergisi ve işyerlerinden alınan ÇTV ikinci taksitleri ise yapılandırma kapsamı dışında tutulmuştur.

Belediyeler, bağlı idareler ile şirketlerinin kamu kurum ve kuruluşlarına olan ve uzlaşma komisyonlarınca karara bağlanmış borçları, 6360 sayılı Kanunla tüzel kişiliği kaldırılmış mahalli idarelerin borçları kapsam dışında bırakılmıştır.

Belediyeler, bağlı idareler ve şirketlerinin mülkiyetlerindeki taşınmaz malların satış/irtifak hakkı/kiraya verilmesinden kaynaklanan alacaklarının tahsili için (açılmış davalardan vazgeçilmesi, mahkeme/icra/vekalet ücreti vb.) özel düzenleme yapılmıştır.

Belediyelerin kalkınma ajanslarına ile DSİ olan borçları için özel bir ödeme planı getirilmiştir.

− Hazine ve Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına (YİKOB) bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitinin 31 Ocak 2021 (bu tarih dahil),

IV- GÜMRÜK VERGİLERİ:

a) Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan gümrük vergilerinin ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmemiş alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması hâlinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla gümrük vergilerine bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları ve aslı bu Kanunun yayımı tarihinden önce ödenmiş olanlar dâhil olmak üzere asla bağlı olarak kesilen idari para cezalarının tamamının,

b) Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve 4458 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü nedeniyle gümrük vergileri asıllarına bağlı olmaksızın kesilmiş idari para cezaları ile 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun iştirak hükümleri nedeniyle kesilmiş idari para cezalarının %50’sinin, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaların kalan %50’sinin,

c) Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş idari para cezalarının %30’u ve varsa gümrük vergileri aslının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaların kalan %70’i ile alacak asıllarına bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacaklarının tamamının,

tahsilinden vazgeçilir.

V- YARGI KARARI İLE KESİNLEŞTİĞİ HÂLDE MÜKELLEFE ÖDEMEYE YÖNELİK TEBLİGATIN YAPILMADIĞI ALACAKLAR:

Bu Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olup bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla yargı kararı ile kesinleştiği hâlde mükellefe ödemeye yönelik tebligatın yapılmadığı alacaklar için mükelleflerce bu Kanunda öngörülen süre ve şekilde başvuruda bulunulması koşuluyla bu alacaklar da bu madde kapsamında yapılandırılır. Bu hüküm kapsamına giren alacaklar için ayrıca tebligat yapılmaz ve alacakların vade tarihi olarak Kanunun yayımı tarihi kabul edilir. Bu kapsamda yapılandırılan tutarların bu Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmemesi hâlinde de vade tarihinde değişiklik yapılmaz.

VI- 6736, 7020 VE 7143 SAYILI KANUNLARIN İLGİLİ HÜKÜMLERİNE GÖRE YAPILANDIRMASI DEVAM EDENLER HAKKINDA BU KANUN KAPSAMINDA YAPILACAK İŞLEMLER:

11/05/2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanuna göre yapılandırılan ve 7256 sayılı Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla anılan Kanun kapsamında ödemeleri devam eden alacaklar açısından, borçlular talep etmeleri hâlinde 7256 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanabileceklerdir.

11/5/2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanuna göre yapılandırılan ve bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla anılan Kanun kapsamında ödemeleri devam eden alacaklar açısından, borçlular talep etmeleri hâlinde bu Kanun hükümlerinden yararlanabilir. Bu takdirde, 7143 sayılı Kanun kapsamında ödenen taksitler için yapılandırma hükümleri geçerli sayılır, bu şekilde ödenmiş taksit tutarlarına tecil tarihi ile ödeme tarihi arasında geçen süre için anılan Kanuna göre tercih edilen taksit süresine uygun katsayı uygulanır, kalan taksit tutarlarına konu alacaklar vadesinde ödenmemiş alacak kabul edilerek bu Kanunun ilgili hükümlerine göre yapılandırılır ve ödenmemiş taksitlere ilişkin kalan katsayı tutarlarının tahsilinden vazgeçilir.

VII- MESLEK MENSUPLARININ ODALARA VE ODALARIN TÜRMOB’A BORÇLARI;

31/08/2020 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla ödenmesi gerektiği hâlde 7256 sayılı Kanunun yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan; 01/06/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu hükümlerine göre meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği’ne olan birlik payı borçları da yeniden yapılandırma kapsamındadır.

VIII- AVUKATLARIN BAROLARA OLAN BORÇLARI:

19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu hükümlerine “Baro keseneğinin ve staj kredisi borç asıllarının tamamının ödenmemesine bağlı olarak yürütülen levhadan ve sicilden silme işlemleri ile yasal takip işlemleri bu Kanunun yayımı tarihini izleyen aydan itibaren taksitlerin ödeme süresinin sonuna kadar durdurulacak,

Müracaatların Başkanlığımıza kaç taksit halinde ödenmek istediğini bildirir şekilde en geç 31.12.2020 mesai bitimine kadar yazılı olarak yapılması gerekmektedir.

Buna göre anılan kanun gereğince 31 AĞUSTOS 2020 tarihi ve öncesi aidat borçlarına ilişkin gecikme zammı, faizinin tahsilinden vazgeçilmiştir.

Birinci taksiti bu Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar,(28şubat 2021 sonu ) kalanı aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların, alacak asıllarının bu Kanunun yayımı tarihinden önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması hâlinde ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir.

25 Şubat 2011 tarihinden önce ödenmiş aidat borcu asıllarına isabet eden gecikme zamları tahsil edilmeyecektir.

IX- TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE BAĞLI ODALARINA BORÇLAR:

18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre üyelerin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti ile oda ve borsaların Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine olan aidat borçları asılları ile 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 26 ncı maddesinin yirmi üçüncü fıkrası ile 27 nci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine ödenmesi gereken sigorta eksperleri ve sigorta acenteleri levha aidat borç asıllarının tamamının;

birinci taksiti bu Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar, kalanı aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların, alacak asıllarının bu Kanunun yayımı tarihinden önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması hâlinde ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir.

X- ESNAF VE SANATKÂRLAR KONFEDERASYONU İLE BAĞLI ODALARINA OLAN BORÇLAR:

7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu hükümlerine göre esnaf ve sanatkârların üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların birlik ve üyesi oldukları federasyonlara, birlik ve federasyonların Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonuna olan katılma payı, esnaf ve sanatkârların meslek eğitimini geliştirme ve destekleme fonu borç asıllarının tamamının;

birinci taksiti bu Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar, kalanı aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların, alacak asıllarının bu Kanunun yayımı tarihinden önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması hâlinde ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir.

XI- İHRACATÇILARIN ÜYESİ OLDUKLARI İHRACATÇI BİRLİKLERİNE OLAN ÜYELİK AİDAT BORÇLARI:

 8/6/2009 tarihli ve 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun hükümlerine göre ihracatçıların üyesi oldukları ihracatçı birliklerine olan üyelik aidat borçlarının asıllarının tamamının,

Birinci taksiti bu Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar, kalanı aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların, alacak asıllarının bu Kanunun yayımı tarihinden önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması hâlinde ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir.

XII- ORTAK HÜKÜMLER (MADDE 3):

Bu Kanunun ilgili maddelerindeki başvuru ve ödeme süresine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla; kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların, 31/12/2020 kadar ilgili idareye başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, Ticaret Bakanlığı’na, il özel idarelerine, belediyelere YİKOB'lara bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitinin 31/1/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil), Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ise ilk taksitinin 28/2/2021 tarihine kadar, diğer taksitlerini ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir.

Taksitle yapılacak ödemelerinde ilgili maddelere göre belirlenen tutar;

* Altı eşit taksit için (1,045),

* Dokuz eşit taksit için (1,083),

* On iki eşit taksit için (1,105),

* On sekiz eşit taksit için (1,15),

katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır

XIII- 7256 SAYILI YASADA YER ALMAYANLAR.

*** Yasada aşağıdaki konular ile ilgili herhangi bir düzenlenme yer almamaktadır.

Dava açma ya da yargı aşamasında olan mevcut ve muhtemel ihtilafların davanın durumu itibariyle belirli bir kısmının terkin edilmek suretiyle sonlandırılması,

İnceleme ve tarhiyat aşamasında bulunan işlemlerde vergi ve cezaların bir bölümünden/tamamından vazgeçilmesi,

Matrah ve vergi artırımı,

İşletme kayıtlarının fiili durumlarına uygun hale getirilmesi.

Kanun kapsamına giren dönemlere ilişkin olup Kanunun yayımı tarihi itibarıyla 213 sayılı Kanunun 15’inci maddesine göre mücbir sebep hali ilan edilmesi nedeniyle beyanname verme ve ödeme süresi ertelenen vergilerden, ödeme süresinin son günü 2020 yılının Ekim, Kasım veya Aralık ayına tekabül edecek şekilde belirlenenler hakkında 7256 sayılı Kanun hükümleri uygulanmayacaktır.

YAPILANDIRMAYA KONU ALACAKLARIN  AİT OLDUĞU İDARELER.

1)      Maliye Bakanlığı,

2)      Ticaret Bakanlığı,

3)      Belediyeler,

4)      Sosyal Güvenlik Kurumu,

5)      İl Özel İdareleri

6)      2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamındaki büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idareleri

7)      Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB)

8)      TÜRMOB ve bağlı Odalar

9)      Türkiye Barolar Birliği

10)     Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile bağlı Odaları 11)Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ile bağlı Odaları

 12)İhracatçı Birlikleri

13)Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)

14)Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümlerine göre kurulan organize sanayi bölgelerine ve sanayi sitesi yapı kooperatiflerine kullandırılan kredilerden 30/6/2020 tarihi itibarıyla ödeme süresi geldiğihâlde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan kredi alacakları)

15)     İl özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sermayesinin %50’sinden fazlası bunlara ait şirketleri (mülkiyetlerin bulunan taşınmazlar hakkında yaptıkları satış, irtifak hakkı ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan (tasarrufunda bulunan taşınmazların kira ve irtifak hakkı bedelleri ile kaynak sularının kira bedeli dâhil) ve vadesi 31/8/2020 tarihi itibarıyla geldiği hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olan kullanım bedelleri ve hasılat payları)

16)     Vakıflar Genel Müdürlüğü ile mazbut vakıflara ve temsilen yönetilen vakıflar (taşınmazların kiralanması işlemlerinden kaynaklanan ve 31/8/2020 tarihi itibarıyla vadesi geldiği hâlde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan kira bedelleri)

17)     Kalkınma ajansları (25/1/2006 tarihli ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Hizmetlerine İlişkin Kanun gereğince il özel idareleri ve belediyeler ile sanayi ve ticaret odalarından olan ve 30/6/2020 tarihi itibarıyla ödenmesi gerektiği hâlde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş bulunan alacak asılları)

18)     Türk Standartları Enstitüsü (hizmet alanları kapsamında bulunan alacakları)

19)     Tarım ve Orman Bakanlığı (tarımsal amaçlı kooperatiflere veya bu kooperatiflerin ortaklarına 31/8/2020 tarihinden önce kullandırılan ve bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla muaccel hâle gelen krediler ile ilgili mevzuatı uyarınca yeniden yapılandırılan ancak taksitleri süresinde ödenmeyen kredi alacakları)

20)     Orman Genel Müdürlüğü

21)     Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

YAPILANDIRMAYA KONU ALCAKLAR

Yapılandırmaya Konu Alacaklar  Aşağıdaki Gibidir.

1)      213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergiler ve vergi cezaları,

a.       31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,

b.       2020 yılına ilişkin olarak 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,

c.       31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları,

2)      Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen  31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce verilen idari para cezaları (24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 7/11/1996 tarihli  ve  4207  sayılı  Tütün  Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve  Kontrolü Hakkında Kanuna göre verilen idari para  cezaları  ile 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli  (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlarca verilen idari para cezalan hariç),

3)      Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip edilen asli  ve  fer'i amme alacakları (adli para cezaları hariç)

4)      27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük  yükümlülüğü  doğan  ve  Ticaret  Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından   6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları,

5)      Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve Kanunun yayım tarihine veya Kanunun ilgili  hükümlerinde  belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olan;

a)       31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan, 2020 yılı Ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları.

b)      2020 yılı Ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin isteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk

sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

c)       31/8/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları.

d)      31/8/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) yapılan tespitlere ilişkin olup ilgili kanunları uyarınca uygulanan idari para cezalan ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

e)       İlgili kanunları gereğince takip edilen 2020 yılı Ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı alacakları

6)      İl özel idarelerinin 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve vadesi 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde Kanunun yayımlanacağı tarih itibariyle ödenmemiş bulunan asli ve fer’i alacakları,

7)      Belediye alacakları,

a.       Vergi Usul Kanunu kapsamına giren ve 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,

b.       2020 yılına ilişkin olarak 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden vergi (2020 yılına ilişkin tahakkuk eden emlak vergisi ile iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisinin ikinci taksiti hariç) ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,

c.       Bunların dışında kalan ve 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve vadesi 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan asli ve fer'i amme alacakları,

d.       2464 sayılı Kanunun 97’nci maddesine göre tahsili gereken ve vadesi 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde Kanunun yayım tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan ücret alacakları ile bunlara bağlı fer'i alacakları,

e.       3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamındaki belediyelerin su abonelerinden olan ve vadesi 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan su, atık su ve katı atık ücreti alacakları ile bunlara bağlı fer’i alacakları,

f.       Büyükşehir belediyelerinin, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 11’inci maddesine göre vadesi 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde Kanunu yayım tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan katı atık ücreti alacakları ile bunlara bağlı fer'i (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) alacakları

g.       20/11/1981 tarihli ve 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

 Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamındaki büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin, vadesi 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde Kanunun yayım tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan su ve atık su bedeli alacakları ile bu alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer'i (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) alacakları,

h.       Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının (YİKOB) vadesi 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde Kanunun yayım tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı ile buna bağlı fer'i alacakları,

7256 SAYILI YAPILANDIR KANUNUN YAPILANDIRMA İLE İLGİLİ  BAŞLICA KONULARIN ANA BAŞLIKLARI

️ 31.08.2020 tarihine kadar tahakkuk etmiş olan Vergi borçları, idari ve adli para cezaları, SGK borçları, belediye ve kurum (TOBB, TESK, TÜRMOB, KOSGEB vb.) borçları yapılandırma yapılabilecektir.

️ Yapılandırmadan faydalanabilmek için 31.12.2020'ye kadar ilgili kuruma başvurulması gerekmektedir.

️ Salgın nedeniyle vergisi ve primi ertelenenlerden ödeme süresi Ekim, Kasım ve Aralık olanlar beyanname ve bildirimler yapılandırmaya dahil değildir.

️ Yargı kararı ile kesinleşen ancak 17 Kasım 2020 tarihine kadar  mükellefe  veya sorumlusuna  tebliğ  edilmeyen borçlar yapılandırılabilecektir.

️ Vergi borçları yeniden yapılandırıldığında tüm gecikme zammı ve faizleri ve buna ilişkin kesilen vergi cezaları silinecektir.

️ Vergi aslına bağlı olmayan vergi cezalarının %50'si ve gecikme zamları silinecektir. Sadece vergi cezasının %50'si tahsil edilecektir.

️ İdari Para Cezaları ve diğer Amme Alacaklarının da gecikme zammı ve faizleri silinecektir.

️ Gümrük Vergilerinin Borçlarının yapılandırılması halinde tüm gecikme zammı ve faizleri silinecektir.

️ Kabahatler Kanunu kapsamında kesilen cezaların %50'si silinecektir.

️ Açılmış davadan vazgeçilmesi halinde yapılandırmaya başvurulabilecektir. .

️ Yapılandırma Peşin ödenebilir. Peşin Ödeme imkanı olmayanlar  6, 9, 12 ve 18 taksit seçeneklerinden faydalanarak taksitli halde ödeme seçeneklerinden yararlanabilirler.

  Kredi kartı veya mahsup seçenekleri ile ödeme yapılabilecektir.

️ Daha önce yapılandırmadan faydalanan kişiler  / şirketler (mükellefler) yeni yapılandırmadan da faydalanabilecektir.

Vergi dairelerinden Yapılandırma yapacak Mükellefler E- Devlet Adresinden  veya GİB portal menüsünden veya bağlı bulundukları vergi dairesine bizzat başvuruda bulunarak veya posta yolu ile yazılı  YAPILANDIRMA BAŞVURUSUNDA bulunabileceklerdir.

SGK Borçlu bulunan 4/B Prim (eski tabiri ile BAĞ-KUR) Borcu olan sigortalılar E-Devlet adresinden veya kuruma bizzat başvurarak veya Posta yolu ile yazılı olarak YAPILANDIRMA BAŞVURUSUNDA bulunabilecekleridir.

SGK Prim ve Ceza Borcu bulunan işverenler E-Devlet adresinden veya sgk.gov.tr. adresinden veya kuruma bizzat başvurarak veya Posta yolu ile yazılı olarak YAPILANDIRMA BAŞVURUSUNDA bulunabilecekleridir.

  KAYNAKÇA :

1 -7256 Kanun  -  https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201117-1.htm
2 - Gib Web Sayfası  -  https://www.gib.gov.tr/
 3 - SGK 2020/45 genelgesi  -  https://www.turmob.org.tr/arsiv/mbs/resmigazete/-sgkgenelge-2020-45.pdf
4 - Türmob Özel Mevz Sirkü 2020/26  -  https://issuu.com/turmob/docs/206-2020?fr=sZGUyMTIxOTkxNzI

Önceki ve Sonraki Yazılar
Uğur ALBAYRAK Mali Müşavir Arşivi