Taşeron işçi memur özel sektör asgari ücretli! Çalışanlara DEV müjde yıllık izin 14 günden 20 güne çıkıyor

Milyonlarca çalışana müjdeli haber duyuruldu. Memurların ve özel sektörün çalışma saatleri ile yıllık izin süreleri yeniden düzenleniyor. Mesai saatleri kısalıyor yıllık izin süreleri uzuyor...
Taşeron işçi memur özel sektör asgari ücretli! Çalışanlara DEV müjde yıllık izin 14 günden 20 güne çıkıyor

Taşeron işçi memur özel sektör asgari ücretli! Çalışanlara DEV müjde yıllık izin 14 günden 20 güne çıkıyor - Çalışma saatleri ve yıllık izin sürelerini içeren kanun teklifi meclise sunuldu.

Ankara Milletvekili Umut Akdoğan tarafından hazırlanan 4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi kapsamında işçilerin haftalık çalışma saatlerinin düşürülmesi ile işçilere ödenen fazla çalışma ücretlerinin ve yıllık ücretli izin hakkının artırılması talep edildi. İlgili kanun tekilfi kapsamında çalışanların mesai saatleri düşerken yıllık izin süreleri uzayacak.

4857 SAYILI İŞ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1 - 22/5/20023 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 41 inci maddesinin 1 inci fıkrasının 2 nci ve 3 üncü cümleleri ile 3 üncü fıkrasının 1 inci cümlesinde geçen "kırkbeş" ibareleri "otuzyedibuçuk" ve 8 inci fıkrasında geçen "ikiyüzyetmiş" ibaresi "doksan" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 - 4857 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin 4üncü fıkrasının (a) bendinde geçen "ondört" ibaresi "yirmi", (b) bendinde geçen "yirmi" ibaresi "yirmibeş", (c) bendinde geçen "yirmialtı" ibaresi "otuz" olarak, son cümlesinde geçen "dörder" ibaresi "beşer" olarak ve 5inci fıkrasında geçen "yirmi" ibaresi "yirmibeş" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 - 4857 sayılı Kanunun 63 üncü maddesi 1 inci fıkrasımn linçi cümlesinde geçen "kırkbeş" ibaresi "otuzyedibuçuk" olarak, 2 nci cümlesinde geçen "yedibuçuk" ibaresi, "yedi" olarak, "otuzyedibuçuk" ibaresi "otuzbeş" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 - Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

kanun-teklifi.jpg

alisma.jpg

YILLIK İZİN SÜRELERİ KAÇ GÜN, YILLIK İZİN HAKKI NASIL HESAPLANIR?

Yıllık izin süresi kişinin çalışma süresine göre belirlenmekte olup 12 ayı dolduran kişinin yıllık izin hakkı oluşur. Yıllık izin mevcut kanunlarda 14 gün olarak uygulanmakta olup yeni kanun teklifi ile bu sürenin 20 güne çıkartılması talep edilmektedir.

5 seneyi dolduran kişilere verilen 20 günlük izin süresinin 25 güne çıkartılması talep edilirken 15 yıl ve daha uzun olan kişilere ise 25 günden 30 güne yükseltilmesi talep edildi. Teklif TBMM'de görüşülecek ve onay alması durumunda çalışma saatleri kısaltılırken yıllık izin süreleri de uzatılmış olacak.