Uşak Belediyesi yasal borçlanma limitini aştı

Sayıştay tüm belediyelerin 2019 yılı denetim raporunu internet sayfasında yayınladı.

POLİTİKA 21.12.2020, 11:15

Uşak Belediyesi yasal borçlanma limitini aştı

Sayıştay tüm belediyelerin 2019 yılı denetim raporunu internet sayfasında yayınladı.

POLİTİKA 21.12.2020, 11:15
Uşak Belediyesi yasal borçlanma limitini aştı

Rapora göre; 2019 mali yılı içinde borçlanabileceği yasal üst sınır 316 milyon 852 bin 240 TL olması gerekirken, Uşak Belediyesi’nin toplam borcu 563 milyon189 bin 806 TL olduğu ve yasal sınırın 246 milyon 337 bin 565 TL aşıldığı eleştirisi yer aldı. Yasal sınırlamaya uygun hareket etmeyen yetkililer hakkında ise TCK’nın görevi kötüye kullanmaya ilişkin hükümlerinin uygulanacağı öngörüldüğü hatırlatıldı.

Sayıştay raporlarında tüm belediyelerin 2018 ve 2019 yılları raporu olduğu halde Uşak Belediyesi’nin bu yıllara ait raporları yer almıyor. Sadece 2019 yılı raporu yer alıyor.

Uşak Belediyesi 2019 yılı bütçe gelirleri toplamı; 284 milyon 658 bin 417,98 TL olurken giderlerin toplamı ise 277 milyon 026 bin 195,33 TL olarak tespit edilen raporda Uşak Belediyesi borçları ile ilgili şu görüşler yer aldı:

“Belediye Kanunu'nda Belirtilen Yasal Borçlanma Sınırının Aşılması

Uşak Belediyesinin 2019 yılsonu itibariyle, yasal borçlanma sınırını aştığı görülmüştür. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun Borçlanma başlıklı 68’inci maddesinde: “Belediye görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak amacıyla aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre borçlanma yapabilir ve tahvil ihraç edebilir.

Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketlerin, faiz dâhil iç ve dış borç stok tutarı, en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarını aşamaz. Bu miktar büyükşehir belediyeleri için bir buçuk kat olarak uygulanır.…

Yukarıda belirtilen usûl ve esaslara aykırı olarak borçlanan belediye yetkilileri hakkında, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmeyen durumlarda 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun görevi kötüye kullanmaya ilişkin hükümleri uygulanır.” Denilmektedir.

Yukarıdaki madde hükümlerinden de anlaşılacağı üzere belediyeler görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak amacıyla borçlanabilirler. Ancak hem büyükşehir belediyeleri hem de büyükşehir olmayan belediyeler için borçlanmada yasal bir üst sınır mevcuttur. Bu sınır; belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketlerin, faiz dâhil iç ve dış borç stok tutarının en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarı kadarken, büyükşehir belediyelerinde ise bu miktarın bir buçuk katıdır. Bu yasal sınırlamaya uygun hareket etmeyen yetkililer hakkında ise Türk Ceza Kanununun görevi kötüye kullanmaya ilişkin hükümlerinin uygulanacağı öngörülmüştür.

Yapılan incelemede, 2019 yılında borç stokunun 563.189.806,08 TL olduğu görülmüştür. Uşak Belediyesinin 2019 yılı kesinleşmiş bütçe geliri 256.083.601,97 liradır. 2018 yılı yeniden değerleme oranı %23,73 olduğundan, 2019 mali yılı içinde borçlanabileceği üst sınır 316.852.240,72 liradır ve yasal borçlanma sınırı 246.337.565,368 TL aşılmıştır.

Uşak Belediyesi 2019 yılına ilişkin yukarıda belirtilen ve ekte yer alan; geçerli finansal raporlama çerçevesi kapsamındaki mali rapor ve tablolarının, “Denetim Görüşünün Dayanakları” bölümünde belirtilen hesap alanları hariç tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıştır”. Denildi.

BELEDİYEDE ÇALIŞAN SAYISI HER GEÇEN GÜN AZALIYOR

Sayıştay müfettişleri atarfından hazırlanan Uşak Belediyesi 2019 yılı denetleme raporuna göre Uşak Belediyesi’nde çalışan işçi ve memur sayısı her geçen yıl azalıyor. İşte Sayıştay müfettişlerinin belediyede çalışan durumunu gösteren tablosu:

2014

YılıToplam (Memur-

İşçiSözleşmeli) PersonelSayısı

2015

YılıToplam (Memur-

İşçiSözleşmeli) PersonelSayısı

2016

YılıToplam (Memur-

İşçiSözleşmeli) PersonelSayısı

2017

YılıToplam (Memur-

İşçiSözleşmeli) PersonelSayısı

2018

YılıToplam (Memur-

İşçiSözleşmeli) PersonelSayısı

2019

YılıToplam (Memur-

İşçiSözleşmeli) PersonelSayısı

566

549

496

480

483

477

Yorumlar (0)