İnternet ortamındaki emlak ilanları için yeni düzenleme

Uşak İnşaatçılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Önder Candoğan; İnternet ortamında yayınlanan ilanlara yönelik devamlı bilgi verme zorunluluğu getirildiğini hatırlatarak bu konuda bir dizi tedbirler alındığını ve uyulması konusunda yasal yaptırımlar olduğunu hatırlattı.

GÜNCEL 16.06.2022, 20:21

İnternet ortamındaki emlak ilanları için yeni düzenleme

Uşak İnşaatçılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Önder Candoğan; İnternet ortamında yayınlanan ilanlara yönelik devamlı bilgi verme zorunluluğu getirildiğini hatırlatarak bu konuda bir dizi tedbirler alındığını ve uyulması konusunda yasal yaptırımlar olduğunu hatırlattı.

GÜNCEL 16.06.2022, 20:21
İnternet ortamındaki emlak ilanları için yeni düzenleme

Son zamanlarda kur ve faize karşı aşırı duyarlı hale gelen gayrimenkul ve araç fiyatlarındaki artışları engellemek ve bu sektördeki kayıt dışılığı önlemek amacıyla bir dizi tedbirler alınmaya başlanıldığını kaydeden Candoğan; “Bu amaçla 31 Mayıs 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan 538 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile taşınır ve taşınmazlar ile mal ve hizmetlerin alınması, satılması veya kiralanmasının temin edilmesine yönelik olarak verilen ilanların yayımlanmasına aracılık eden aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcılara, gerçekleştirilmiş oldukları söz konusu işlemlere ilişkin olarak bazı bilgileri elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığı’na sistemlerine bildirme zorunluluğu getirilmiş bulunmaktadır” dedi.

İşte Candoğan’ın konu ile ilgili www.usakgundem.com’a yaptığı bilgilendirmeler:

İNTERNET ORTAMINDA YAYIMLANAN İLANLARA YÖNELİK BAZI BİLGİLERİN ALINMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARIN BELİRLENMESİ

İnternet ortamında yayımlanan ilanlara yönelik bazı bilgilerin alınmasına ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, 31.05.2022 Tarihli ve 31852 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 538 Sıra Sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenmiştir.

Resmî Gazete: https://www.resmigazete.gov.tr/esk.../2022/05/20220531-7.htm

Bildirim Yükümlülüğü Getirilenler:

Tebliğe göre, taşınır ve taşınmazlar ile mal ve hizmetlerin alınması, satılması veya kiralanmasına yönelik olarak verilen ilanların yayımlanmasına aracılık eden;

* Aracı Hizmet Sağlayıcı.

* Sosyal Ağ Sağlayıcı.

* Yer Sağlayıcı.

takvim yılının birer aylık süreleri içinde gerçekleştirdikleri söz konusu işlemlere ilişkin olarak Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirimde bulunacaklardır.

Aracı Hizmet Sağlayıcıları, Sosyal Ağ Sağlayıcıları, Yer Sağlayıcıları Kimlerdir?

Aracı Hizmet Sağlayıcı: 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ya da tüzel kişidir.

Sosyal Ağ Sağlayıcı: 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinde tanımlanan sosyal etkileşim amacıyla kullanıcıların internet ortamında metin, görüntü, ses, konum gibi içerikleri oluşturmalarına, görüntülemelerine veya paylaşmalarına imkân sağlayan gerçek veya tüzel kişilerdir.

Yer Sağlayıcı: 5651 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde tanımlanan ve hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişilerdir.

Bildirilecek Bilgiler Nelerdir:

* Hizmetin sağlandığı internet adresi.

* Hizmet verilen gerçek ya da tüzel kişilere ait bilgiler.

* Taşınır, taşınmaz, mal ve hizmet satış/kiralama işlemlerine ilişkin her bir tahsilat veya satış işlemi tutarı ve tarihi ile tahsil edilen tutarların aracılık hizmeti verilenlere ödenmesine ilişkin banka hesap bilgileri.

Mülk Sahiplerinin Sorumluluğu:

Aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcılar üzerinden ilan verenler, verdikleri ilanlara yönelik olarak söz konusu sağlayıcıların Gelir İdaresi Başkanlığına bildirmek zorunda olduğu bilgileri bunlara vermek zorundadırlar. Verilen ilanın konusu olan taşınır, taşınmaz, mal veya hizmetlerin mülkiyetinin ilan veren dışındaki bir gerçek veya tüzel kişiye ait olması durumunda, mülkiyet sahibine ilişkin bilgilerin de aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcılara bildirilmesi zorunludur. Ayrıca ilan verenler, aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcıların bu kapsamda bildirmek zorunda oldukları bilgileri bunlara temin etmek zorunda olduğu gibi, bu bilgilerin doğruluğundan da sorumludurlar.

Bildirimin Şekli:

Sürekli bilgi verme yükümlülüğü getirilenlerin bildirmesi gereken bilgilere ilişkin veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Transfer Sistemi (BTRANS) aracılığıyla duyurulacak ve bilgiler bu Sistem üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığına bildirilecektir.

Bu kapsamda bildirilmesi zorunlu olan bilgiler Gelir İdaresi Başkanlığına aylık olarak bildirilecektir. Bir aya ait bilgilerin, takip eden ayın son günü saat 23.59’a kadar bildirilmesi zorunludur.

İlk Bildirim Ne Zaman Yapılacaktır?

Söz konusu Genel Tebliğe eklenen geçici maddeye göre, Genel Tebliğ kapsamında sürekli bilgi verme yükümlülüğü getirilenler, GİB’e ilk bildirimlerini ilk kez 2022 Haziran ayında verilen ilanlara ilişkin olarak 01 Ağustos 2022 tarihine kadar yapacaklardır.

Bu Genel Tebliğ kapsamında ayrıca bu yükümlülerin halen yayında olan ilanlar ile 31 Mayıs 2022 tarihine kadar ilk kez verilen ilanlara (bunlardan anılan Genel Tebliğin yayımlandığı tarihten 31 Mayıs 2022 tarihine kadar yayından kaldırılanlar ile 2022 Haziran ayında yayını devam eden veya yayından kaldırılanlar dâhil) ilişkin bildirimi 31 Ağustos 2022 tarihine kadar yapmaları gerekmektedir.

Bildirim Yükümlülüğünün İhlali:

Belirtilen internet sitelerine ilan verenler, verdikleri ilanlara yönelik olarak söz konusu sağlayıcıların bu madde kapsamında GİB’e bildirmek zorunda olduğu bilgileri bunlara vermek zorunda olacaklar. İlan verenler, bildirmek zorunda oldukları bilgilerin doğruluğundan da sorumlu olacaklar.

Bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyenler ile eksik veya yanıltıcı bilgi verenlere yönelik ceza kesilecek. Tebliğe göre bildirilmesi gereken bilgileri bildirmeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunanlar ile alınan Tebliğle getirilen zorunluluklara uymayanlar hakkında 213 sayılı Kanunun ilgili ceza hükümleri tatbik olunacağı belirtilmiştir. Burada zikredilen ceza ise, VUK Mük. 355 inci maddesi kapsamında cezai işlem uygulanmasıdır.

Usulsüzlük Cezası:

Vergi Usul Kanunu, vergi suç ve kabahatlerini “Ceza Hükümleri” başlıklı 4. kitabında düzenlemiştir. Bu kapsamda şekli vergi hukuku yükümlülüklerine uyulmaması usulsüzlük cezalarına konu olmaktadır. Kanunun 351 ‘inci maddesindeki tanıma göre “Usulsüzlük vergi kanunlarının sekle ve usule mutaallik hükümlerine riayet edilmemesidir”.

Vergi Usul Kanunu’nun 149’uncu Maddesine göre; “Kamu idare ve müesseseleri (Kamu hizmeti ifa eden kurum ve kuruluşlar dahil) ile gerçek ve tüzel kişiler vergilendirmeye ilişkin olaylarla ilgili olarak Hazine Ve Maliye Bakanlığı ve vergi dairesince kendilerinden yazı ile istenecek bilgileri belli fasılalarla ve devamlı olarak yazı ile vermeye mecburdurlar”.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından istenen bilgilerin verilmesi zorunludur. Bu zorunluluğun yerine getirilmemesi ise usulsüzlük cezasına konu olacaktır.

(SALİH KILINÇ / HABER)

Yorumlar (0)