Staj ve çıraklık sigortası mağdurları için kanun teklifi meclise sunuldu! Kabul edilirse EYT kapsamı genişler

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi meclise sunuldu.
Staj ve çıraklık sigortası mağdurları için kanun teklifi meclise sunuldu! Kabul edilirse EYT kapsamı genişler

Staj ve çıraklık sigortası mağdurları için kanun teklifi meclise sunuldu! Kabul edilirse EYT kapsamı genişler - Ankara Milletvekili Tekin Bingöl tarafından hazırlanan 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi meclise sunuldu. 

İlk işe giriş tarihi 8 Eylül 1999 ve öncesi olan kişilere yönelik olarak hazırlanan Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT yasası mecliste yapılan görüşmelerin ardından onaylanmıştı. Yasal düzenleme sonrasında 2 milyon 250 bin kişi hemen emeklilik hakkı elde ederken 4 milyon kişi ise kademeli emeklilik hakkı kazanmıştı. Düzenlemede en çok tepki çeken nokta ise ilk işe giriş tarihi 1999 ve öncesi olmasına rağmen çıraklık ve staj sigortası mağdurları kapsam dışında kalması olmuştu. 

ÇIRAKLIK VE STAJ SİGORTAS MAĞDURLARI SON DAKİKA!  EYT KAPSAMINA GİRECEKLER Mİ?

Ankara Milletvekili Tekin Bingöl tarafından hazırlanan 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi meclise verildi Kanun teklifi kapsamında kısa vadeli sigorta kollarına tabi olan çırak, bursiyer, kursiyer ve stajyerlerin uzun vadeli sigorta kolları bakımından da sigortalı olarak tanınması, çıraklık, kursiyerlik ve staj sürelerinin başlangıç tarihlerinin uzun vadeli sigorta kolları açısından da hizmet ve sigorta başlangıç tarihi sayılması, stajda geçen sürelerin borçlanılabilmesi ve çıraklık ile staj başlangıç tarihlerinin sigorta başlangıç tarihi olarak esas alınması talep edildi. 

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5 inci maddesine aşağıdaki (h) fıkrası eklenmiştir.

"(h) Maddenin (b) ve (e) fıkraları kapsamındaki sigortalılar Kuruma başvurmak şartıyla, uzun vadeli sigorta kollan açısından sigortalı sayılırlar."

MADDE 2- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 7nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine "bursiyer" ibaresinden sonra gelmek üzere "kursiyer" ibaresi ve aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Birinci fıkranın (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanların uzun vadeli sigorta kolları açısından sigortalılık başlangıç tarihi kısa vadeli sigortalılık tarihinin başlangıcı olarak tanımlanır. Sigortalı 18 yaşından küçük ise uzun vadeli sigorta kollan açısından sigortalılık başlangıcı tarihi olarak 18 yaşım doldurduğu gün olarak esas alınır."

MADDE 3- Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 41 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiş ve maddenin dördüncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"k) 5/6/1986 tarihli ve 2208 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda belirlenen aday çırak, çırak ve işletmelerde meslekî eğitim gören öğrenciler ile meslekî ve teknik ortaöğretim sırasında tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimi gören öğrenciler, kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde görevli kursiyerler ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46'ncı maddesine tabi olarak kısmî zamanlı çalıştırılan öğrencilerin bu bentte belirtilen sigortalılık süreleri,"

a) Birinci fıkranın (a), (b), (d), (e), (f), (g), (h), (j) ve (k) bentleri gereği borçlananlar, borçlandığı tarihteki 4 üncü maddenin birinci fîkrasının ilgili bendine göre,"

MADDE 4- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Kanun teklifi meclise sunulurken ilk olarak komisyona sunulacak. Komisyonda onaylanması durumunda ise meclis gündemine gelecek ve yasalaşması halinde staj ve çıraklık sigortası mağdurları da kapsam içerisine girecekler. Böylelikle EYT kapsamı genişlemiş olacak.