Şartlı imar affı geliyor! Yapı Kayıt Belgesi bekleyenlere imar barışı 2024 kanun teklifi meclise sunuldu

Kahramanmaraş depremi sonrasında tartışılan imar barışı için yeni düzenleme açıklandı. Şartlı imar barışı için hazırlanan kanun teklifi meclise sunuldu.
Şartlı imar affı geliyor! Yapı Kayıt Belgesi bekleyenlere imar barışı 2024 kanun teklifi meclise sunuldu

Şartlı imar affı geliyor! Yapı Kayıt Belgesi bekleyenlere imar barışı 2024 kanun teklifi meclise sunuldu - AK Parti tarafından çıkartılan bir önceki imar barışının 2008 ekonomik krizine denk gelmesi ve pek çok kişinin bu nedenle düzenlenemeden yararlanamaması yeni bir imar barışı beklentisi oluşturmuştu.

Kahramanmaraş depreminin ardından bir kere daha Türkiye imar barışını tartışmaya açmış, imar affı bekleyen kişiler umutsuzluğa kapılmıştı. Konu hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı ve şartlı imar barışı kanun teklifi meclise sunuldu. Düzenleme ile depreme dayanıklı olduğu belirlenen taşınmazlara yapı kayıt belgesi verilmesi mümkün olacak.

İMAR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde, yedinci fıkrasımn ikinci cümlesinde yer alan "31/12/2022" ibaresi "31/12/2028" şeklinde değiştirilmiş ve maddeye onbirinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız ve ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması, imar ve mülkiyet sorunlarının çözülmesi amacıyla; kişinin kendi tapulu arsa veya tarlasına 31/12/2023 tarihinden önce yaptırmış olduğu yapılar için, yapının afet risklerine dirençli olması şartıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı veya yetkilendireceği kurum ve kuruluşlara 3/5/2024 tarihine kadar başvurulması, bu maddedeki şartların yerine getirilmesi ve 30/5/2024 tarihine kadar bedelinin ödenmesi halinde Yapı Kayıt Belgesi verilebilir. Başvuruya konu yapımn ve arsanın afet risklerine karşı dayanıklı olduğunu gösterir rapor sonucu ile yapı sahibinin beyanına göre mülkiyet durumu, yapı sınıf ve grubu ile diğer hususlar Bakanlık tarafından hazırlanan Yapı Kayıt Sistemine kaydedilir."

"Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce, bu madde uyarınca Yapı Kayıt Belgesi alıp belirtilen sürelere aykırılık sebebiyle belgeleri iptal edilenler hakkında, yapıların afet risklerine karşı dirençli olduğunu gösterir raporun alınması kaydıyla, 32 nci ve 42 nci maddeler uyarınca tesis edilen idari işlemler ile tahsil edilmeyen idari para cezaları iptal edilir, ancak ödenmiş olan idari para cezaları iade edilmez, bu kişiler hakkında kamu davası açılmaz, açılmış kamu davaları düşer ve mahkûm olunan cezalar tüm sonuçlarıyla birlikte ortadan kalkar."

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

imar-barisi.jpg

Söz konusu kanun teklifi ilk olarak plan ve bütçe komisyonunda görüşülecek. Ardından burada onaylanması halinde TBMM genel kuruluna gelecek ve milletvekilleri tarafından oylanacak. Burada da salt çoğunluk sağlaması halinde yasalaşacak ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girerek yapı kayıt belgesi başvurusu yapılmaya başlanacak.