Uşak Mimarlar Odası 2. Etap TOKİ İmar planında eksikler buldu

Mimarlar Odası Uşak Temsilciliği eski adı 2. Etap olan, “Uşak ili, Merkez ilçesi, Durak, İslice, Sarayaltı Mahallelerinde yaklaşık 47,7 hektar alanda imar planı revizyonu”nu incelendiğini ve eksikler bulduğunu söyledi.

ÇEVRE 30.12.2020, 22:37 30.12.2020, 22:51

Uşak Mimarlar Odası 2. Etap TOKİ İmar planında eksikler buldu

Mimarlar Odası Uşak Temsilciliği eski adı 2. Etap olan, “Uşak ili, Merkez ilçesi, Durak, İslice, Sarayaltı Mahallelerinde yaklaşık 47,7 hektar alanda imar planı revizyonu”nu incelendiğini ve eksikler bulduğunu söyledi.

ÇEVRE 30.12.2020, 22:37 30.12.2020, 22:51
Uşak Mimarlar Odası 2. Etap TOKİ İmar planında eksikler buldu

Başkan Mimar Çağlar Samancı imzası ile yayınlanan ön inceleme raporunda; bölgede ticaret ve konut alanlarının birlikte çalışıldığına dikkat çekildi. Planda yeni yapılacak konutlar için okul, yeşil alan gibi sosyal donatıların yetersiz olduğu, kentsel dönüşüm alanı ile kopuk olduğu ve yollarının yetersiz olduğu gibi eksikler olduğu görüşüne yer verilmiş.

Raporun en önemli kısmı ise 2. Etap 55 hektarlık bir alanken, projede yer alan aralarında eski otogar, pazaryeri ve Çağrı düğün salonlarının çevresinde yer alan 8 hektarlık alanın, projeden ayrı tutularak özel projelendirme ayrı tutulması ve burada ne gibi özel projenin uygulanmak istendiğinin kamuoyuna açıklanması gerektiği görüşüne yer verilmesi olmuş.

İşte Uşak Mimarlar Odası Temsilciliğinin raporunun tam metni:

2. ETAP TOKİ OLARAK ADLANDIRILAN İMAR PLANI REVİZYONU HAKKINDA UŞAK MİMARLAR ODASININ ÖN İNCELEME RAPORU

Uşak ili, Merkez ilçesi, Durak, İslice, Sarayaltı Mahallelerinde yaklaşık 47,7 hektar alanda imar planı revizyonu yapılmış ve askıya çıkarılmıştır.

Uşak Mimarlar Odası kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla Uşak Belediye Başkanlığı Plan Proje Müdürlüğü’nden alanla ilgili gerekli belge ve bilgiler alınmıştır.

Bu bilgiler doğrultusunda bu alanda yapılmaya çalışılan imar planı düzenlemesi ile kent dokusunun yenilenmeye çalışılması, alanda bulunan sanayi dokusunun dönüşmesi ve yaşanabilir, sürdürülebilir kent dokusu oluşması, ve bu oluşumun devlet eli olmaksızın yerel sermaye ile yapılmasını sağlamak oldukça değerlidir.

Ancak bu alanda Uşak Mimarlar Odası tarafından daha öncede belirtildiği üzere canlı örneği 1. etap TOKİ’de açık şekilde görülen kent ve kent dokusuyla uyumsuz ihtiyaca hizmet etmeyen doku nakillerinin yapılması 1. etap tokide yaşanan sorunların aynısının yaşanmasına yol açacak, belediyenin ve birçok resmi kurumun taşınması ile neredeyse kent merkezini kaydıracak uygulamalar ile yaşatılmaya mahkum olacaktır. Uşak Mimarlar Odasının ön inceleme ve tespitlerine göre;

  • Her ne kadar (Sivil Toplum Kuruluşları) STK ve alanda bulunan esnaflarla görüş alışverişi amacıyla toplantı yapıldıysa kent yerleşim alanının %1.5’ini kapsayan alanda yapılan revizyon imar planı için toplantılar yetersiz olmuştur.
  • Uşak Belediyesi tarafından imar planı revizyonu resmi duyuru yöntemi olan askıya çıkma şeklinde yapıldıysa da alan içinde taşınmazları bulunan vatandaşlar detaylı şekilde bilgilendirilmemiştir. Ekli krokide alan net bir şekilde işaretlenmiştir.
  • Alan içerisinde bulunan ayakkabıcılar çarşısı, kapalı pazar yeri ve eski garaj olarak bilinen alan, öneri planda özel proje alanı olarak bırakılmış, herhangi bir tanımlama yapılmamıştır. Uşak için büyük önem arz eden bu alanların nasıl düzenleneceği konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi önem arz etmektedir.
  • 1. etap toki alanında planlamasına daha öncede itiraz ettiğimiz, kentle bütünleşmeyen yolların bu alana daraltılarak entegre edilmeye çalışılması planlama açısından tekrar düşünülmesi gereken bir noktadır.
  • Alanın planlanmasında alan içerisinde bulunan sanayi alanları yüksek insan yoğunluğu barındırmamakla birlikte konut yoğunluğunun arttırılması sonucunda insan yoğunluğunun artması ile cami, yeşil alan, okul vb. alanların yeterli şekilde arttırılmadığı kanısına varılmıştır.
  • Daha önce sözlü olarak Uşak Belediyesi toplantısında dile getirildiği üzere alanın kendiliğinden yapılanması ve gerçekten işlevsel sürdürülebilir bir kent parçası haline dönüşebilmesi için söz konusu alanda ciddi cazibe merkezi oluşturulabilecek yaşam alanları düzenlenmesi gerektiği dile getirilmiş, gerekirse Uşak Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden ve alanında uzman şehir plancılarından görüş alınması gerektiği belirtilmiştir. Plan revizyonunda bu unsurların ele alınmadığı bu alanın dönüşmesi için emsal artışı dışında herhangi bir sosyal yaşam alanı tespit edilememiştir.
  • Etap içerisinde farklı yükseklik, yoğunluk ve inşaat alanına sahip parsellerin birleşmesi sorun teşkil edebileceğinden bu alanlarda oluşabilecek hak kaybıyla ilgili gerekli çalışmanın yapılmadığı tespit edilmiştir.

  • Alanda bulunan küçük işletmelerin ve esnafların iş yerlerinin taşınması ile ilgili planlamada herhangi bir çalışma görülememiştir.

Uşak ili, Merkez ilçesi, Durak, İslice ve Sarayaltı Mahallelerinin sınırları içinde yapılan plan revizyonu önincelemesinde tespit edilen düzeltilebilir eksikliklerin bulunduğu planlama çalışması, kentin düzensiz yapılaşmış bölgesinin kendiliğinden yenilenebilmesiadına önemlidir.

İmar plan revizyonunun bütüncül bir anlayışla alanda yaşayan ve yaşayacak insanların daha güzel bir yaşam sürebilmesi için STK’lar, üniversite, belediye ve halk temsilcileri tarafından tekrardan değerlendirilmesi gerektiği ayrıca Uşak Mimarlar Odası olarak bu konuda her türlü katkıda bulunmaya hazır olduğu beyan edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

                                                                      Mimarlar Odası Uşak Temsilciliği

                                                             Yönetim Kurulu Adına

                                                           Çağlar SAMANCI

                                                            Başkan

Yorumlar (0)